PRIVACYBELEID EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

 

KWC Group AG  en haar geassocieerde ondernemingen (hierna samen kortweg aan te duiden als 'KWC Group AG', de 'Onderneming', 'wij', of 'ons') acteren volhardend en toegewijd bij het beschermen van uw persoonlijke levenssfeer. KWC Group AG stelt uw belangstelling voor haar producten en uw bezoek aan deze website op prijs. Wij vinden uw persoonlijke levenssfeer belangrijk en wij willen dat u zich prettig voelt bij een bezoek aan onze website. Wij verwerken de tijdens uw bezoeken aan onze websites vergaarde persoonsgegevens in overeenstemming van de wettelijke voorzieningen. Wij willen u graag informeren over ons privacybeleid ('Privacybeleid') en over de door ons getroffen veiligheidsmaatregelen.

1. VERANTWOORDELIJKE
De verantwoordelijke in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 'EU-AVG' of van enig andere toepasselijke wet is het desbetreffende KWC Group AG-bedrijf, zoals dat genoemd staat in het impressum van de website.

2. PERSOONSGEGEVENS
Tot de persoonsgegevens worden al die gegevens gerekend die te herleiden zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; identificeerbaar is een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door koppeling met een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, een locatiegegeven, een online-identificatiemiddel evenals een of meer speciale hoedanigheden die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon beschrijven. Dit omvat gegevens zoals uw voornaam en achternaam, uw huisadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Persoonsgegevens kunnen zich in elke vorm manifesteren (bijvoorbeeld op papier, elektronisch, als videoboodschap of als audioboodschap). KWC Group AG verplicht zich de vereiste stappen te zetten om te borgen dat alle door ons verwerkte persoonsgegevens in alle redelijkheid en wettigheid worden verwerkt. Al onze medewerkers, dataverwerkers en externe dienstverleners zijn, voor zover ze toegang hebben tot persoonsgegevens, verplicht de vertrouwelijkheid van die persoonsgegevens te respecteren en moeten dit Privacybeleid naleven. Wij vergaren persoonsgegevens alleen wanneer u ons die verstrekt, en wel door middel van registratie, het invullen van formulieren of e-mailberichten, als onderdeel van een bestelling voor producten of diensten, het vragen van inlichtingen of het indienen van verzoeken over te bestellen producten en soortgelijke situaties waarin u ervoor hebt gekozen die informatie aan ons te verstrekken.

De databank en de inhoud ervan berusten bij KWC Group AG en verblijven bij dataverwerkers, en op hun servers, die voor ons werken en die ons verantwoording verschuldigd zijn.

Wij houden toezicht op en zijn verantwoordelijk voor het gebruik van alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. Bepaalde gegevens worden opgeslagen of verwerkt in computers die in andere rechtsgebieden staan opgesteld, zoals in de Verenigde Staten. Daar kunnen de wetten betreffende het beschermen van persoonsgegevens anders zijn dan die in het rechtsgebied waar u woont. In dergelijke situaties borgen wij dat de toepasselijke bescherming wordt getroffen en verlangen wij van de dataverwerker in dat land uw gegevens te beschermen op een manier die gelijkwaardig is aan de manier van beschermen die in uw woonland van toepassing is.

3. VERGAREN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS - DE WETTELIJKE BASIS
U kunt onze website bezoeken zonder ons uw persoonsgegevens te laten weten. U bent niet verplicht persoonlijke informatie te verstrekken als voorwaarde om onze website te raadplegen, tenzij wij op uw verzoek u een product of dienst moeten leveren of als u via onze website wilt communiceren. Hieronder lichten wij toe hoe we uw persoonsgegevens via onze website vergaren, verwerken en gebruiken:

a)    Gegevens bij bezoek aan onze website

Bezoekt u onze website, dan verwerken wij wellicht gegevens om u in staat te stellen met onze website te communiceren of om redenen van veiligheid, zoals om oneigenlijke toegang te voorkomen, om problemen op te sporen of om te testen. Door ons vergaarde gegevens omvatten de naam van uw internetdienstaanbieder, de website die u eerder bezocht en vanwaar u onze website opriep, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de websites die u vanop onze website bezoekt en uw IP-adres. Deze verwerking is vereist om u onze diensten te kunnen bieden of is gebaseerd op ons legitieme belang bij het afwikkelen van de communicatie. We veronderstellen dat dit ook in uw belang is, omdat we zonder deze communicatie u de website niet kunnen presenteren. U kunt – te allen tijde en zonder ons uw overwegingen te laten weten – bezwaar maken tegen het in de toekomst verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel. Wij willen u echter erop attent maken dat het verwerken van uw persoonsgegevens nog kan voortduren, ook nadat u via de website bezwaar hebt aangetekend. Het is namelijk niet mogelijk de verwerking om technische redenen te stoppen voor individuele gebruikers van de website of in het algemeen. Er bestaan dus dwingende redenen voor de verwerking die uitgaan boven uw belangen, uw rechten en vrijheden. Wenst u de boven omschreven manier van verwerken te voorkomen, bezoek dan onze website niet. Dergelijke gegevens worden na een sessie gewist, tenzij een veiligheidsincident een langere opslag verlangt om te kunnen onderzoeken en te kunnen documenteren.

b)    Gegevens voor het inrichten van een klantaccount

Maakt u via onze website een klantaccount aan, dan slaan wij de door u verstrekte persoonsgegevens (zoals naam, huisadres, e-mailadres, telefoon, titel en toegangsgegevens) op en verwerken wij die gegevens in de klantendatabank van KWC Group AG. Deze gegevens worden verwerkt om een contract te kunnen uitvoeren of om maatregelen te treffen die tot een overeenkomst leiden. U kunt te allen tijde en zonder opgaaf van redenen uw klantaccount buiten werking stellen en/of bezwaar maken tegen opslag en gebruik van uw persoonsgegevens in de toekomst. Neem daartoe contact op via onderstaand contactadres. Maakt u bezwaar, dan schrappen wij uw persoonsgegevens terstond. In geval van buitenwerkingstelling van een klantaccount zullen we ook uw klantaccount verwijderen.

c)    Uw contact via een contactformulier of e-mailbericht

Neemt u contact met ons op (bijvoorbeeld via het contactformulier of via een e-mailbericht), dan slaat KWC Group AG de door u via het contactformulier verstrekte informatie op en verwerkt die. Welke gegevens wij vergaren in geval van gebruik van het contactformulier kunt u aflezen van de respectieve velden op dat contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek en/of om contact op te nemen evenals daarbij behorende technische administratie. Het verwerken van die gegevens vindt plaats ten behoeve van het nakomen van een contract of voor het treffen van maatregelen die tot een overeenkomst leiden. Die verwerking dient ons legitieme belang, zonder dat eventueel conflicterende belangen in dit kader boven uw belangen prevaleren, en wel omdat het verwerken van dergelijke verzoeken in ons wederzijds belang is.

Nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid, bewaren wij de correspondentie indien en voor zover sprake is van wettelijke bewaartermijnen of van beperkende bepalingen, of voor zover langere opslag vereist is voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

d)    Intekengegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor toezending van onze nieuwsbrief, dan slaat KWC Group AG uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, huisadres en e-mailadres) op en verwerken wij die ten behoeve van marketing, advertenties en promotionele doeleinden. De verwerking van die gegevens is gebaseerd op uw instemming en vindt plaats in het kader van de uitvoering van het contract. In dit geval sturen wij u met enige regelmaat promotionele informatie over diensten en producten die verband houden met producten, diensten, aanbiedingen of evenementen van KWC Group AG. U kunt zonder opgaaf van redenen ervoor kiezen in de toekomst geen nieuwsbrieven te willen ontvangen ('opt out'). Neem daartoe contact op met onderstaande contactadres of zeg uw abonnement op via de optie 'Unsubscribe' in de nieuwsbrief. Hebt u uw abonnement opgezegd, dan wissen wij terstond uw e-mailadres van de verzendlijst voor onze nieuwsbrief. We houden een duplicaat aan in onze 'opt out'-databank omdat wij een legitiem belang veronderstellen uw adres te bewaren zodat wij kunnen borgen dat wij u niet langer nieuwsbrieven toesturen.

e)    Gegevensontsluiting

We mogen uw persoonsgegevens voor derden ontsluiten teneinde dit Privacybeleid en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, de eigendommen of de veiligheid van KWC Group AG, van onze klanten en van anderen te beschermen. Inbegrepen is het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van bescherming tegen fraude, beperking van kredietrisico of met een door een bankinstelling in onze webwinkel ingerichte toegang tot een betalingsdienst om uw betalingen voor bestelde producten te kunnen verwerken. Wij verstrekken ook persoonsgegevens aan overheidsinstanties evenals regelgevende of juridische autoriteiten als een wet of voorschrift dat verlangt. Dit soort ontsluiting kan vereist zijn in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting of kan nodig zijn voor het uitvoeren van een taak in het openbaar belang of kan gebaseerd zijn op het legitieme belang van onszelf of van een derde. In dat laatste geval hebt u het recht bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik. Echter, we zouden uw gegevens toch nog kunnen verwerken als we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen die uitstijgen boven uw belangen, rechten en vrijheden; of als dat vereist is voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

4. GEBRUIK VAN COOKIES
Deze website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. 'Cookie' verwijst naar kleine tekstbestanden die via uw browser op de harde geheugenschijf van uw computer worden opgeslagen. Die tekstbestanden bevatten informatie (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of site-instellingen). Uw browser kan die informatie bij uw volgende bezoek aan onze site naar ons doorsturen (afhankelijk van de levensduur van die cookie). U hoeft het gebruik van cookies niet toe te staan om onze website te kunnen bezoeken. U zult dan echter geen gebruik kunnen maken van bepaalde zones en functies van onze website. We gebruiken cookies als die nodig zijn om u onze websitediensten te kunnen bieden of als u hebt ingestemd met het gebruik van cookies door de desbetreffende melding in onze cookiebanner te accepteren. Wenst u niet in te stemmen met het gebruik van cookies via deze website, wijzig dan de instellingen van uw browser (zie hierna) of bezoek niet langer onze website.

We maken gebruik van twee categorieën cookies: (i) cookies vereist voor technische doeleinden zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn (zogenaamde sessiegerelateerde cookies) en (ii) optionele cookies (zogenaamde optionele cookies):

Sessiegerelateerde cookies:

 

Optionele cookies:

Wij maken zelf geen gebruik van prestaties metende of andere optionele cookies. Soms maken wij echter gebruik van software van derden voor analysedoeleinden. Die software kan het gebruik van cookies (van derden) vereisen. Wij passen die techniek toe om de reacties te meten van bezoekers aan onze sites of om de doeltreffendheid van onze advertentiecampagnes (zoals hoe vaak een pagina wordt opgeroepen en welke informatie wordt geraadpleegd) evenals om uw gebruik van onze website te evalueren. Die derde partij of de webanalysedienstverlener mag – mits u daarmee instemt – gegevens vergaren over uw bezoek aan onze site en aan sites van anderen omdat aan de hand van dergelijke informatie – in de vorm van internettags of cookies – rapportages voor ons worden opgesteld over de activiteiten op de website. Die partijen verlenen voorts diensten, gerelateerd aan het gebruik van de website en van het internet. Hieronder treft u informatie aan over dergelijke cookies en hoe u te allen tijde uw eerder verleende instemming ('opt in') of weigering instemming te verlenen ('opt out') voor het gebruik van dergelijke cookies kunt herroepen.

4.1. GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst, geleverd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna kortweg: 'Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie hierboven) die op uw computer worden opgeslagen en die hen in staat stellen het gebruik van de website te analyseren. De door Google vergaarde informatie betreffende uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de naar ons verwijzende website, welke pagina's u tijdens uw bezoek hebt opgeroepen, uw type browser, de door u ingestelde taal, het besturingssysteem van uw computer, de resolutie van uw beeldscherm) wordt doorgezonden naar een server van Google in de Verenigde Staten. Daar worden de gegevens voor de duur van vijftig maanden opgeslagen en geanalyseerd. De daaruit voortvloeiende resultaten worden ons in geanonimiseerde vorm ter beschikking gesteld. Tijdens dit proces worden uw gebruiksgegevens niet aan uw volledige IP-adres gekoppeld. We hebben de door Google geboden IP-anonimiserende functie op onze website geactiveerd, zodat de laatste acht bit (type IPv4) of de laatste tachtig bit (type IPv6) van uw IP-adres worden geschrapt. Voorts is Google gecertificeerd op basis van het EU-US Privacy Shield evenals het Swiss-US Privacy Shield. Dit borgt een adequaat niveau van bescherming van gegevens voor wat betreft de verwerking van gegevens door Google in de Verenigde Staten. 

We maken uitsluitend gebruik van Google Analytics op basis van eerder van u verkregen instemming of op basis van ons legitiem belang u te voorzien van een gepersonaliseerde ervaring met onze website. Wij menen dat het ook in uw belang is belangwekkende en unieke advertenties te ontvangen. Er bestaan dus dwingende redenen voor de verwerking die uitgaan boven uw belangen, uw rechten en vrijheden. Hieronder beschrijven wij hoe u uw instemming met het gebruik van Google Analytics kunt herroepen:

u kunt te allen tijde de door u verleende instemming betreffende het gebruik van webanalyses herroepen door de plug-in van Google Browser plug-in op uw computer te downloaden en te installeren. Een 'opt out'-cookie zal dan worden geplaatst. U kunt ook de desbetreffende instelling in uw browser aanpassen. Beide opties voorkomen het gebruik van webanalyses mits u gebruik maakt van de browser waarop u de betreffende plug-in hebt geïnstalleerd en mits u de geplaatste 'opt out'-cookie niet wist.

Raadpleeg voor meer informatie https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

4.2. DOUBLECLICK BY GOOGLE
Wij maken – om doelgroepspecifieke advertenties te kunnen tonen – gebruik van het advertentienetwerk 'DoubleClick by Google'. Dat netwerk vergaart en evalueert via hun cookies informatie over bezoeken aan onze websites en andere websites die deel uitmaken van het genoemde advertentienetwerk. In dat kader worden geen persoonsgegevens van u, zoals uw naam, huisadres of e-mailadres, vergaard of gebruikt. De door DoubleClick gebruikte cookies bevatten alleen de naam van het domein dat de cookie plaatste (ad.doubleclick.net), de standaard expiratiedatum van de cookie, evenals de waarde die bepaalde doelgroepen representeert. Wilt u niet dat 'DoubleClick by Google' cookies op uw computer plaatst of wilt u uw advertentievoorkeuren wijzigen, ga dan naar: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Wij maken gebruik van DoubleClick op basis van uw instemming, verleend door de desbetreffende melding in onze cookiebanner te bevestigen. U kunt te allen tijde uw instemming herroepen door de desbetreffende instelling van uw browser aan te passen, door cookies afkomstig van het domein www.googleadservices.com in de instellingen van uw browser te blokkeren of door de site www.about-ads.info/choices op te roepen en door daar het tonen van desbetreffende advertenties onwerkzaam te maken. Voorts kunt u DoubleClick deactiveren via https://www.google.com/settings/ads/plugin

4.3. GOOGLE ADWORDS
Wij maken gebruik van Google Adwords om onze advertenties op websites van derden te tonen. Wij gebruiken die dienst om u een gepersonaliseerde website-ervaring te kunnen aanbieden. De advertenties worden door middel van zogenaamde 'Ad Servers' gepresenteerd. Wij maken gebruik van zogenaamde 'Ad Server Cookies' om het aantal op die manier getoonde advertenties te meten evenals het aantal keren dat zulke advertenties worden aangeklikt. Komt u op onze website via een advertentie van Google, dan zal Google een cookie in uw browser plaatsen. Een dergelijke cookie wordt gedurende 30 dagen opgeslagen en is niet bedoeld om u te identificeren. KWC Group AG vergaart en bewaart geen persoonsgegevens door gebruik te maken van Google AdWords. We ontvangen van Google enkel statistische evaluaties die ons informeren over de meest doeltreffende advertentie. Beschikt u over een account bij Google, dan kan het zijn dat Google uw bezoek aan onze website in uw account noteert. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd staat, kan Google uw IP-adres volgen en gegevens op hun servers opslaan.

Wij maken uitsluitend gebruik van Google Adwords als u de desbetreffende melding in onze cookiebanier hebt geaccepteerd.

U kunt te allen tijde uw instemming met het gebruik van Google AdWords herroepen door de desbetreffende instelling van uw browser aan te passen, door cookies afkomstig van het domeinwww.googleadservices.com in de instellingen van uw browser te blokkeren of door de sitewww.about-ads.info/choices op te roepen en daar het tonen van de desbetreffende advertenties onwerkzaam te maken. Voorts kunt u via www.google.com/settings/ads/plugin de werkzaamheid van Google Adwords voor u buiten werking stellen.

4.4. GOOGLE DYNAMIC REMARKETING
Bovendien maken wij gebruik van de dynamische remarketing-functionaliteit van Google. Deze functionaliteit stelt ons in staat u te voorzien van gepersonaliseerde belangwekkende advertenties als u andere websites bezoekt die deel uitmaken van het Google Display Network.  Google maakt gebruik van cookies teneinde uw gebruik te analyseren van onze website die e basis vormt voor het doelgroepadverteren.  Daartoe slaat Google tijdens het bezoek aan onze website een klein bestand op in uw browser. Dat bestand bevat een reeks getallen. Dit stelt Google in staat anonieme informatie te vergaren over uw gebruik van de website. Google bewaart geen informatie over u die tot persoonlijke identificatie kan leiden.  Bezoekt u later een andere website die deel uitmaakt van het Google Display Network, dan krijgt u advertenties te zien die wellicht verband houden met informatie of producten die u eerder hebt geselecteerd. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent buiten werking stellen door de navolgende koppeling naar www.google.com/settings/ads/plugin aan te klikken en door de plug-in te downloaden en te installeren. Als alternatief kunt u de cookies van Google buiten werking stellen door de deactiveersite van het 'Network Advertising Initiative' te bezoeken en door er de geboden 'opt out' (http://www.networkadvertising.org/choices/) uit te oefenen. Meer informatie over Google Remarketing evenals de informatie van Google betreffende de bescherming van uw privacy treft u hier aan http://www.google.com/privacy/ads/.”

Wij maken uitsluitend gebruik van Google Dynamic Remarketing op basis van de eerder door u verleende instemming door de desbetreffende melding in onze cookiebanner te bevestigen. U kunt te allen tijde uw instemming herroepen door de relevante instelling in uw browser aan te passen of door cookies, afkomstig van de site www.googleadservices.com te blokkeren in de instellingen van uw browser.

4.5. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES
Voorts maakt deze website gebruik van de 'Custom Audiences'-functionaliteit van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (hierna kortweg: 'Facebook'). Deze functionaliteit stelt ons in staat u te benaderen met gepersonaliseerde, belangwekkende advertenties, aangeduid als 'Facebook Ads'. Die verschijnen zodra u Facebook.com of andere websites bezoekt die deel uitmaken van het Facebook Network.  Facebook slaat – zodra u onze website bezoekt – een klein bestand met een reeks getallen op in uw browser. Dit stelt Facebook in staat anonieme informatie over uw gebruik van de website te vergaren. Bezoekt u later een andere website die deel uitmaakt van het Facebook Network, dan krijgt u advertenties te zien die wellicht verband houden met informatie of producten die u eerder hebt geselecteerd. Staat u bij Facebook geregistreerd, dan kan het zijn dat Facebook uw bezoek aan onze website in uw account noteert. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd staat, kan Facebook uw IP-adres achterhalen en uw gegevens op hun servers opslaan.

U kunt het gebruik van de 'custom audiences' buiten werking stellen door de volgende deactiveersite op te roepen http://www.youronlinechoices.eu/. Hier treft u meer informatie aan over Facebook Custom Audiences: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Wij maken uitsluitend gebruik van Facebook Custom Audiences op basis van de eerder door u verleende instemming door de desbetreffende melding in onze cookiebanner te bevestigen of op basis van ons legitiem belang u te voorzien van een gepersonaliseerde website-ervaring. Wij menen dat het ook in uw belang is belangwekkende en unieke advertenties te ontvangen. Er bestaan dus dwingende redenen voor de verwerking die uitgaan boven uw belangen, uw rechten en vrijheden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van verwerking door contact met ons op te nemen.

Ga voor Facebook’s beleid betreffende privacybescherming naar: http://de-de.facebook.com/policy.php.

4.6. FACEBOOK CONNECT
U kunt zich bij onze website aanmelden door gebruik te maken van de aanmeldfunctie van Facebook Connect. Deze functie stelt de authenticiteit van uw identiteit vast en biedt u de mogelijkheid bepaalde, persoonlijk identificeerbare informatie met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om op voorhand al uw aanmeldformulier te kunnen invullen. Diensten als Facebook Connect stellen u in staat informatie over uw activiteiten op onze website in uw profiel op te nemen teneinde die informatie met anderen binnen uw netwerk te kunnen delen.

Wij maken gebruik van Facebook Connect op basis van uw toestemming die u aan Facebook hebt verleend en op basis van ons legitiem belang het gebruik van onze website te vereenvoudigen. Wij geloven dat simpel gebruik van onze website ook in uw belang is. Er bestaan dus dwingende redenen voor de verwerking die uitgaan boven uw belangen, uw rechten en vrijheden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van verwerking door contact met ons op te nemen.

4.7. ENQUÊTES ONDER GEBRUIKERS
Het staat u vrij van tijd tot tijd deel te nemen aan enquêtes zoals die via onze website worden gehouden. Wij maken gebruik van functionele cookies om dergelijke enquêtes onder gebruikers te houden. De technische informatie die een gebruikersenquête registreert, komt overeen met de informatie die geregistreerd wordt als gebruikers de website bezoeken (zie hierboven). Wij zullen uw reacties, door u tijdens de gebruikersenquête ingevoerd, niet koppelen aan uw persoonlijke gegevens, zoals uw IP-adres. 

5. DIENSTEN OF CONTENT VAN DERDEN OP ONZE WEBSITE
Op onze website nemen wij diensten van derden en/of content van derden op. Maakt u gebruik van diensten van derden of raadpleegt u content van derden, dan worden om technische redenen communicatiegegevens tussen u en de desbetreffende aanbieder uitgewisseld. KWC Group AG ziet niet toe op websites, noch op het beleid betreffende de privacybescherming van derden die dergelijke websites beheren. Het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derde-aanbieders van websites zou van het beleid van KWC Group AG kunnen afwijken. Wij kunnen websites van derden dan ook niet onderschrijven of vertegenwoordigen. Bestudeer het toepasselijke beleid alvorens persoonlijke gegevens via die websites te verstrekken.

De desbetreffende aanbieder van diensten of content zal wellicht voor eigen bijkomende doeleinden uw gegevens verwerken. Wij hebben naar beste weten de diensten en content van aanbieders geconfigureerd waarvan wij weten dat zij gegevens voor eigen gebruik op een zodanige manier verwerken dat daarbij ofwel elke communicatie voor enig ander doel dan de presentatie van hun diensten of content via onze website is geblokkeerd, ofwel dat uitsluitend communicatie plaatsvindt nadat u ervoor hebt gekozen gebruik te maken van die desbetreffende dienst. Wij zijn echter niet in staat toe te zien op door derden vergaarde en verwerkte gegevens en wij verkeren niet in een positie bindende informatie te verschaffen over de strekking en het doel van een dergelijke verwerking van gegevens.

a)    Koppelingen naar andere websites:

Onze website bevat wellicht koppelingen naar en van andere websites van onze partner-netwerken, dealers, associés of andere derde partijen. U verlaat de website van KWC Group AG zodra u een van deze koppelingen aanklikt. KWC Group AG ziet niet toe op websites, noch op het beleid betreffende de privacybescherming van derden die dergelijke websites beheren. Het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van derde-aanbieders van websites zou van het beleid van KWC Group AG kunnen afwijken. Wij kunnen websites van derden dan ook niet onderschrijven of vertegenwoordigen. Bestudeer het toepasselijke beleid alvorens persoonlijke gegevens via die websites te verstrekken.

b)    Social plug-ins:

KWC Group AG maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins of buttons van sociale netwerken zoals Facebook, Google+, LinkedIn of Twitter. Bezoekt u onze website, dan zijn die toetsen standaard niet werkzaam. Dat wil zeggen dat ze zonder actie uwerzijds geen gegevens naar de desbetreffende sociale netwerken zullen verzenden. U moet die toetsen eerst werkzaam maken door erop te klikken. Die toetsen blijven vervolgens werkzaam tot u ze weer buiten werking stelt of tot u uw cookies wist (zie daarvoor onder 'Cookies').

Na activering komt een directe koppeling met de server van het desbetreffende sociale netwerk tot stand. De inhoud onder die toets wordt vervolgens rechtstreeks van dat sociale netwerk naar uw browser overgebracht en in de opgeroepen website ingebed. Het sociale netwerk kan – nadat u een toets werkzaam hebt gemaakt – gegevens opvragen, onafhankelijk van het feit of u die toets al dan niet bedient. Hebt u zich bij een sociaal netwerk aangemeld, dan kan dat netwerk uw bezoek aan de website noteren in uw gebruikersaccount. Een sociaal netwerk kan geen bezoek aan andere websites van KWC Group AG registreren tenzij u eveneens daar de desbetreffende toets werkzaam maakt.

Bent u een gebruiker van een sociaal netwerk en wenst u niet dat gegevens, ontleend aan uw bezoek aan onze website, worden gecombineerd met uw gebruikersgegevens, dan moet u zich bij dat betrokken sociale netwerk afmelden voordat u de toetsen werkzaam maakt.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de door de sociale netwerken via hun toetsen vergaarde gegevens. Het beleid van de sociale netwerken betreffende het gebruik van gegevens verschaft informatie over doel en omvang van de door die netwerken vergaarde gegevens, hoe die gegevens worden verwerkt en gebruikt, over de u toevallende rechten en de instellingen die u kunt maken om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen.

Voor meer informatie over de strekking en het doel van het op die manier vergaren en verwerken van uw gegevens verwijzen wij u naar de kennisgevingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer opgesteld door die aanbieders, wiens diensten en/of content wij via onze website ontsluiten en die zelf in dit verband aansprakelijk zijn voor het beschermen van uw gegevens.

6. DERDEN ALS VERWERKERS
Wij geven geen persoonsgegevens naar derden door tenzij zulks nodig is voor het uitvoeren van het contract, of als zulks in het kader van toepasselijke wettelijke voorzieningen is toegestaan of als u ons daarvoor toestemming hebt verleend. Dit gesteld zijnde, is het KWC Group AG toegestaan overeenkomsten met andere bedrijven of individuen ('Verwerkers') te sluiten om bepaalde taken ten behoeve van ons te verrichten. Al doende kan het nodig zijn dat wij die Verwerkers voorzien van toegang tot persoonsgegevens. Onze Verwerkers zijn gehouden de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te handhaven en hebben niet de vrijheid de informatie te gebruiken voor enig ander doel dan de door KWC Group AG gedefinieerde doeleinden. Voorbeelden van taken uitgevoerd door Verwerkers zoals zakenpartners of onderaannemers, betreffen technische dienstverlening, betaaldiensten, bezorgdiensten, diensten in de sfeer van kredietrisico-inperking of fraudebescherming, analysediensten, zoekinformatie-aanbieders of verwerking binnen de groep. Zij hebben uitsluitend toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de desbetreffende activiteit. In het bijzonder is het deze Verwerkers verboden uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken of te gebruiken.

Wij treffen passende maatregelen, in de vorm van een contract of anderszins, om persoonsgegevens die voor onze Verwerkers worden ontsloten adequaat te beschermen en om te borgen dat onze Verwerkers voldoende juridische, organisatorische en technische procedures hebben ingericht om persoonsgegevens te beschermen op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving betreffende het beschermen van persoonsgegevens.

7. VEILIGHEID
KWC Group AG is een wereldwijde organisatie, met juridische entiteiten, bedrijfsvoeringsprocessen, beheersstructuren en technische systemen die over grenzen heen reiken. Daarom zijn onze praktijkmethoden met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer zo ontworpen dat ze bescherming bieden voor persoonsgegevens waar ook ter wereld. KWC Group AG heeft als beleid uitsluitend toegang te verlenen tot persoonsgegevens aan daartoe gemachtigde medewerkers, agenten, contractanten, entiteiten en Verwerkers waarvan KWC Group AG heeft vastgesteld dat ze een legitieme behoefte hebben die informatie ter kennis te nemen of zich daartoe toegang te verschaffen om hun verantwoordelijkheden te kunnen uitoefenen. KWC Group AG maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte gegevens en door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door derden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen doorlopend en wel overeenkomstig de technische ontwikkelingen.

Hebben wij u een wachtwoord verstrekt (of als u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u bepaalde delen van onze website kunt benaderen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij verzoeken u dat wachtwoord met niemand te delen.

8. BEWAARTERMIJN VOOR GEGEVENS
Onderstaande algemene regels zijn van toepassing tenzij wij hierboven specifieke bewaartermijnen hebben genoemd:

Uw gegevens worden gewist zodra die niet langer voor het beoogde doel vereist zijn of tot het moment dat u uw instemming herroept, of tot het moment dat u bezwaar maakt op basis van een legitiem belang en wij geen prevalerende legitieme redenen kunnen aanvoeren. In bepaalde situaties kunnen langere bewaarperioden van toepassing zijn omdat de wet zulks verlangt (bijvoorbeeld op basis van handelswetten of belastingwetten), of als gegevens vereist zijn voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.

9. UW RECHTEN EN CONTACTMOGELIJKHEDEN
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie of vergelijkbare toepasselijke wetgeving hebt u het recht een of alle hieronder genoemde rechten uit te oefenen:

1. (i) Informatie te verlangen of, en zo ja welke van, uw persoonsgegevens worden bewaard en (ii) toegang tot en/of duplicaten te verlangen van bewaarde persoonsgegevens, inclusief het doel van die verwerking, de categorieën van de betreffende persoonsgegevens en de ontvangers van gegevens alsmede de potentiële bewaarperioden;

2. Rectificatie, verwijdering of inperking te verlangen van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld (i) omdat die onvolledig of onnauwkeurig zijn, (ii) omdat die gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden vergaard, of (iii) omdat de instemming voor de verwerking werd herroepen;

3. Weigeren uw instemming te geven uw persoonsgegevens te mogen verwerken en op enig moment die verleende instemming te herroepen – overigens zonder effect op de dataverwerkende activiteiten die al plaatsvonden voorafgaand aan het moment van herroeping;

4. Juridische acties in te leiden in verband met een potentiële inbreuk op uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het indienen van klachten bij de autoriteit die belast is met het beschermen van persoonsgegevens;

5. Te verzoeken (i) de aan ons verstrekte persoonsgegevens over u te ontvangen en te hergebruiken in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat en om (ii) die gegevens naar een andere verantwoordelijke door te sturen zonder daarbij belemmeringen onzerzijds te ondervinden. Mits technisch haalbaar hebt u het recht de persoonsgegevens direct door ons naar een andere verantwoordelijke te laten doorzenden.


Recht bezwaar te maken:

U hebt het recht, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken dat uw persoonlijke gegevens aan verwerking worden onderworpen. Verstrek ons in dat geval informatie over uw bijzondere situatie. Na beoordeling van de door u voorgelegde feiten zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten of u onze dwingende legitieme redenen laten weten voor voortgaande verwerking.


Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd dit Privacybeleid te actualiseren en/of te wijzigen als afspiegeling van een gewijzigde manier van gebruik van uw persoonsgegevens of in geval van gewijzigde wettelijke vereisten. Wij zullen het gewijzigde Privacybeleid op onze website publiceren als zich dergelijke wijzigingen mochten voordoen.

Hebt u vragen of klachten over onze manier van naleven van dit Privacybeleid, of wenst u een van de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, neem dan als volgt contact met ons op:

Het desbetreffende bedrijf van KWC Group AG, zoals vermeld in het impressum van deze website, klik hier.

Ter attentie van: de functionaris voor gegevensbescherming

Of via e-mail naar: info@kwc.com

oktober 2018