KWC
ONO
touch light PRO

技术之王

KWC ONO 触摸灯 PRO 简化了您所需要的一切,使您专注于浴室或厨房的本质。 KWC ONO智能水龙头加入了一点技巧和更多技术悟性,使电子控制的优势进一步增强。

KWC ONO touch light PRO

KWC ONO touch light PRO PDF 4.7 MB

重置筛选项

申请书