KWC
ONO
touch light PRO

技术之王

KWC ONO 触摸灯 PRO 简化了您所需要的一切,使您专注于浴室或厨房的本质。 KWC ONO智能水龙头加入了一点技巧和更多技术悟性,使电子控制的优势进一步增强。

KWC ONO touch light PRO

KWC ONO touch light PRO PDF 4.7 MB

KWC Quick Start Guide

KWC Quick Start Guide PDF 9.6 MB

重置筛选项

申请书

厨房
台盆
浴缸
淋浴
附件